ศึกษาเรียนรู้การแก้ปัญหาดินกรดด้วยนวัตกรรมชีวภาพกล้าเชื้อรา

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเ

Read more

ศึกษาการเรียนรู้วิธีการหาอัตราการผลิตข้าวในระบบนิเวศนาข้าวอินทรีย์ด้วยหัวเชื้อชีวภาพ เพื่อลดต้นทุน

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเ

Read more

กิจกรรมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติประยุกต์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ประชุมวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more