การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565

นายวีระศักดิ์  วงษ์ส

Read more

ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการการพัฒนาหัวพ่นพลาสมาเย็นสำหรับดอกไม้กินได้

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more