ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

โครงการบ่มเพาะเยาวชนในชนบทให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ด้านนวัตกรรมอาหาร

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งมอบหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น

ผศ.ดร.นิพัทธ์  จงสวั

Read more

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร ร่วมในพิธีเปิดอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ-นาโน และนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ทำการพัฒนาร่วมกับบริษัทแก้วกานดา จำกัด ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more