โครงการลงนามและขยายความร่วมมือด้านวิชาการ ณ สาธารณรัฐไต้หวัน วันที่ 15-18 มิ.ย. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้นำคณะผู้บริหารซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีที่เกี่ยวข้องของทุกคณะ เดินทางไปสาธารณรัฐไต้หวัน ระหว่าง วันที่ 14 – 19 มิถุนายน 2559 เพื่อลงนามขยายความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัยกับ National Pingtung

Read more

MOU with Aircraft Maintenance College 66 and HWK Aachen ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Aircraft Maintenance College 66 ในการจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน(Avionics Engineering) ณ สนามบิน  Maastricht-Aachen ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ  รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

Read more

MOU with Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 20 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ รศ.ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ Mr.Li Ling, President Zunyi Vocational and Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกอบรมอาจารย์ และหาแนวทางความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ

Read more

MOUทางวิชาการในการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมจีน วันที่ 15 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล  และ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษา และวัฒนธรรมจีน  ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี วันที่ 15 กันยายน 2559 ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามบันทึกความเข้าใจและหารือด้านการจัดการเรียนการสอน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามบันทึกความเข้าใจและหารือด้านการจัดการเรียนการสอนกับผู้บริหารจาก State Polytechnic of Jember Ministry of Research, Technology and Higher Education ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี ภาพถ่ายโดย

Read more
Page 1 of 26123451020...Last »