พิธีลงนามความร่วมมือกับ University of Bhayangkara Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.ดร.สุมนมาลย์ เนีย

Read more

ลงนามความร่วมมือผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง กับ บริษัท คาริสม่า เรดิโอ บรอดคาสติ้ง จำกัด

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิ

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิ

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more