MOU Archive

 • รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และนายธีรรัตน์  ปัณฑรสูตร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)

  รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และนายธีรรัตน์  ปัณฑรสูตร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร นักศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2557 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และเข้าร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง (MOU) ระหว่าง สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย  และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์  และวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2557    ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย […]

  ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2557

  ดร.จรัญ  ลิขิตรัตนพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2557 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และเข้าร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง (MOU) ระหว่าง สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย  และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์  และวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2557    ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย […]

 • รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร  ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรมจักร  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และ ผศ.ดร.ศิวกร  อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้การต้อนรับ S.Ma.Preciosa Rusiana,RVM  Superintendent และผู้บริหารจาก Religious of the Virgin Mary  ประเทศฟิลิปปินส์ ที่เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และหารือแนวทางการลงนามความร่วมมือ  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]

  มทร.ธัญบุรี หารือแนวทางการลงนามความร่วมมือ กับประเทศฟิลิปปินส์

  รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร  ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรมจักร  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และ ผศ.ดร.ศิวกร  อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้การต้อนรับ S.Ma.Preciosa Rusiana,RVM  Superintendent และผู้บริหารจาก Religious of the Virgin Mary  ประเทศฟิลิปปินส์ ที่เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และหารือแนวทางการลงนามความร่วมมือ  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]

 • รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในด้านการประหยัดพลังงานของโคมไฟถนน ณ สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านการประหยัดพลังงาน

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในด้านการประหยัดพลังงานของโคมไฟถนน ณ สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท วีทาเลนท์ แอนด์ เทคโนโลยี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรและนักศึกษาตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพอาเซียน ณ  ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  

  มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท วีทาเลนท์ แอนด์ เทคโนโลยี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

  รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท วีทาเลนท์ แอนด์ เทคโนโลยี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาและเตรียมความพร้อมบุคลากรและนักศึกษาตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพอาเซียน ณ  ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  

 • รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด  ในสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตสารสกัดว่านตาลเดี่ยวเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง พร้อบกับรับมอบทุนวิจัยเพื่อดำเนินการต่อยอด ณ ห้องประชุมสะบันงา  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  

  มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด

  รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด  ในสัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตสารสกัดว่านตาลเดี่ยวเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง พร้อบกับรับมอบทุนวิจัยเพื่อดำเนินการต่อยอด ณ ห้องประชุมสะบันงา  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  

 • รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ ศาสตราจารย์วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์  ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา  ณ  ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

  รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ ศาสตราจารย์วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธุ์  ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา  ณ  ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางคณะฯ ได้มีความร่วมมือ กับ Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam […]

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย

  ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางคณะฯ ได้มีความร่วมมือ กับ Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam […]

 • รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ นายวีระชัย  ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  ณ ห้องประชุม มังคลอุบล มทร.ธัญบุรี   

  มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

  รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ นายวีระชัย  ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  ณ ห้องประชุม มังคลอุบล มทร.ธัญบุรี   

 • รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด” ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมเดอะสุโกศล    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด” ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมเดอะสุโกศล    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ร่วมกับอีก ๗ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.อีสาน มรภ.พะเยา มรภ.นครปฐม มรภ.นครสวรรค์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา มรภ.ชัยภูมิ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  ลงนามความร่วมมือโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน

  ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ร่วมกับอีก ๗ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มทร.สุวรรณภูมิ มทร.อีสาน มรภ.พะเยา มรภ.นครปฐม มรภ.นครสวรรค์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา มรภ.ชัยภูมิ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโลโดย นายวิชัย  ทองแตง ประธานกรรมการบริหาร บริษัทประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ในการร่วมมือกันผลิตและพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ และการวิจัยร่วมกัน  โดยมี นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก  เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี  เป็นประธานในโครงการ  ณ ห้องประชุมสะบันงาน  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : […]

  มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

  รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโลโดย นายวิชัย  ทองแตง ประธานกรรมการบริหาร บริษัทประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ในการร่วมมือกันผลิตและพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้ และการวิจัยร่วมกัน  โดยมี นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก  เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี  เป็นประธานในโครงการ  ณ ห้องประชุมสะบันงาน  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : […]

 • ดร.วิชัย  พยัคฆโส  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีเขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการความร่วมมือ

  ดร.วิชัย  พยัคฆโส  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีเขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย  มีการดำเนินโครงการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ Faculty of  Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia  ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความร่วมมือด้านวิชาการกับคณะต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นต้น  โดยโครงการนี้จะเป็นการศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยในระดับคณะ และการจัดทำหลักสูตรทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน (joint program) ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อเป็นการขยายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดี เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรร่วมระหว่างสองคณะ และการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานวิจัยหรือสหกิจศึกษาในอนาคต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันจะนำไปสู่การก้าวเป็นคณะและมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับสากลต่อไป […]

  โครงการศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ณ Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia

  ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย  มีการดำเนินโครงการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ Faculty of  Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia  ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความร่วมมือด้านวิชาการกับคณะต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นต้น  โดยโครงการนี้จะเป็นการศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยในระดับคณะ และการจัดทำหลักสูตรทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน (joint program) ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อเป็นการขยายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดี เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรร่วมระหว่างสองคณะ และการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานวิจัยหรือสหกิจศึกษาในอนาคต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันจะนำไปสู่การก้าวเป็นคณะและมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับสากลต่อไป […]

 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงนามหนังสือความตกลง(Letter of Agreement (LOA))กับ State Polytechnik of Jember ประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี และจัดเลี้ยงรับรองต้อนรับอาจารย์พร้อมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะครบกำหนดโครงการแลกเปลี่ยน    ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงนามความตกลง (Letter of Agreement (LOA))

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลงนามหนังสือความตกลง(Letter of Agreement (LOA))กับ State Polytechnik of Jember ประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมอินทนิล 2 อาคารสำนักงานคณบดี และจัดเลี้ยงรับรองต้อนรับอาจารย์พร้อมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะครบกำหนดโครงการแลกเปลี่ยน    ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และนายธนศักดิ์  วัฒนฐานะ  ผู้ว่าการประปานครหลวง  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย  และแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงบุคลากร  ณ  ห้องประชุมปิยราษฎร์  อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  มทร.ธัญบุรี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ การประปานครหลวง

  รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และนายธนศักดิ์  วัฒนฐานะ  ผู้ว่าการประปานครหลวง  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย  และแลกเปลี่ยนความรู้รวมถึงบุคลากร  ณ  ห้องประชุมปิยราษฎร์  อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เข้าหารือกับผู้บริหารบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  เกี่ยวกับการจัดทำความร่วมมือในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน  ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย  จ.สมุทรปราการ    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  มทร.ธัญบุรี หารือความร่วมมือกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เข้าหารือกับผู้บริหารบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  เกี่ยวกับการจัดทำความร่วมมือในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงาน  ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย  จ.สมุทรปราการ    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • คณะวิทยาศาสตร์ฯ  คณะบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  ประชุม ร่วมกับ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือในการลงนามความร่วมมือทางด้านการศึกษา  ในวันจันทร์ที่  17  มีนาคม 2557  ณ  ห้องประชุม SC 1217  เวลา 10.00 น.- 11.00 น.    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย […]

  ประชุมเพื่อหารือในการลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

  คณะวิทยาศาสตร์ฯ  คณะบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  ประชุม ร่วมกับ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือในการลงนามความร่วมมือทางด้านการศึกษา  ในวันจันทร์ที่  17  มีนาคม 2557  ณ  ห้องประชุม SC 1217  เวลา 10.00 น.- 11.00 น.    ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย […]

 • รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ลงนามในสัญญาจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล กับ บลจ.ไทยพาณิชย์  และ บลจ.เอ็มเอฟซี  เพื่อบริหารเงินทุนของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  ลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บลจ.ไทยพาณิชย์ และ บลจ.เอ็มเอฟซี

  รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ลงนามในสัญญาจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล กับ บลจ.ไทยพาณิชย์  และ บลจ.เอ็มเอฟซี  เพื่อบริหารเงินทุนของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ลงนามความร่วมมือในโครงการผลิตและจำหน่ายตำราเรียน กับ บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  ลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

  รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ลงนามความร่วมมือในโครงการผลิตและจำหน่ายตำราเรียน กับ บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา กับ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถในกีฬาฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

  ลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

  ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา กับ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถในกีฬาฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 • รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับ นางนิตยา  เจริญสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ณ ห้องประชุม มังคลอุบล มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  

  ลงนามความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

  รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับ นางนิตยา  เจริญสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ณ ห้องประชุม มังคลอุบล มทร.ธัญบุรี    ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  

 • รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการและสถานศึกษาได้แก่ บ.ไทยการ์เมนท์เอ็กซปอร์ต จำกัด, บ.ฮงเส็งการทอ จำกัด, บ.อีโมชั่นส์ อาเตอลีเอ จำกัด, บ.House of Narong, บ.ในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง, ห้องเสื้อเพชร, บ.เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน), บ.วีรสุ รีเทล จำกัด, บ.อาร์ต แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด, โรงเรียนวัดเขียนเขต, โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ […]

  ลงนามความร่วมมือ เกี่ยวกับการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการและสถานศึกษาได้แก่ บ.ไทยการ์เมนท์เอ็กซปอร์ต จำกัด, บ.ฮงเส็งการทอ จำกัด, บ.อีโมชั่นส์ อาเตอลีเอ จำกัด, บ.House of Narong, บ.ในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้ง, ห้องเสื้อเพชร, บ.เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน), บ.วีรสุ รีเทล จำกัด, บ.อาร์ต แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด, โรงเรียนวัดเขียนเขต, โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ […]

 • พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท บี.อี.มารูบิซิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ คุณประสงค์  หงษ์ทอง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.อี.มารูบิซิ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557  ณ ห้องประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

  ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท บี.อี.มารูบิซิ (ประเทศไทย) จำกัด

  พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท บี.อี.มารูบิซิ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ คุณประสงค์  หงษ์ทอง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.อี.มารูบิซิ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557  ณ ห้องประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

Page 1 of 512345