RMUTT Presenter ปี 2561 – ห้องสมุด (Library)

RMUTT Presenter ปี 2

Read more

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SME ปี 2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

คุณนิติ วิทยาวิโรจน์

Read more

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ได้จัดงานสัมมนาโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 ที่จังหวัดลพบุรี

คุณนิติ วิทยาวิโรจน์

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทักษะเทคนิคการปรึกษาทางจิตวิทยาพื้นฐานอาจารย์ที่ปรึกษา

เปิดโครงการ-นายวิรัช

Read more

โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี ปีงบประมาณ 2562

การกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ สสว. เป็นประธานกล่าวเปิดงานการอบรม “Content Marketing ทำคอนเทนต์ให้สุด ไม่ต้องหยุดที่แชร์” ในโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี ปีงบประมาณ 2562

Read more