โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม Teaching Academy Award 2020

อาจารย์คณะครุศาสตร์อ

Read more

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาระดับภูมิภาคเอเชีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ดูบอท DOBOT ระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ และมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน

ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรม

Read more

การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ดูบอท DOBOT ระดับชาติ ครั้งที่ ๑

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ Professional สู่มาตรฐานสากล ในหลักสูตร CompTIA Cloud Essentials และ CompTIA A+

มอบประกาศนียบัตร – น

Read more