งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

ภาพบรรยากาศงานปัจฉิม

Read more

ผศ.ดร.สุทธิพร บุญส่ง รับรางวัลจากโครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ผศ.ดร.สุทธิพร  บุญส่

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ De La Salle University วันที่ 17 ส.ค. 2559

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เข้าร่วมติดตามโครงการช่วยเหลือนักศึกษาพิการ วันที่ 9 ส.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 24-25 มี.ค. 2559

ภาพบรรยากาศโครงการฝึ

Read more