การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Thai-German TVET Conference on Research Cooperation in Southeast Asia 2023”

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 23 สถาบัน

มทร.ธัญบุรี ผนึก สถา

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือกับสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

การทำผ้ามัดย้อม เพื่อสร้างทักษะอาชีพ โรงเรียนวัดมูลจินดาราม

ผศ.ดร.ทศพร แสงสว่าง

Read more