ลงนามความร่วมมือกับ สหกรณ์โคนม – ปศุสัตว์วิหารแดง

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ไทย เนเชอรัล ฮิรุดิน จำกัด

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

โครงการส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more

ส่งมอบสื่อความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานเครื่องบีบเจลอัตโนมัติ และน้ำยาฆ่าเชื้อcovid-19

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวาร

Read more

ผศ.สุมานิการ์  จันทร์บรรเจิด นำนักศึกษาสาขาวิชาการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาดูงาน และเรียนรู้เทคนิคการผลิตเห็ด

ผศ.สุมานิการ์  จันทร

Read more