การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ วันที่ 24 ส.ค. 2559

ดร.บุญธิดา เอื้อพิพั

Read more

ประชุมฝึกซ้อมย่อย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 24 ส.ค. 2559

ดร.มรกต พุทธกาล รองค

Read more

ประชาพิจารณ์ ร่างแบบข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 23 ส.ค. 2559

ข้าราชการ และพนักงาน

Read more

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ระยะที่ 2 โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีแบบมีส่วน ร่วม ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more