พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาชุมชนเคหะรังสิต (คลองหก)

นศ.สถาปัตย์ มทร.ธัญบ

Read more

ถวายปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรม) แด่ พระพรหมบัณฑิต

นายวีระศักดิ์ วงษ์สม

Read more

พิธีครอบครูช่างสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

นายศักดิ์สิทธิ์ โสมน

Read more

ประชุมหารือเพื่อลงนามความร่วมมือในการออกแบบพุทธมณฑล จ.เพชรบูรณ์

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more