โครงการยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยปลอดภัย เพื่อสุขภาพและการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างยั่งยืน

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

โครงการ “การเสริมสร้างสุขภาพดีกับการทำงานอย่างมีความสุขด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย”

คณะการแพทย์บูรณาการ

Read more

ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และเภสัชกรหญิง ดร.บุณณดา ภมรปฐมกุล หัวหน้างานวิจัยและพัฒนายาและสมุนไพรร่วมกันให้ความรู้และเรื่องราวน่ารู้ของพืชสมุนไพรที่ชื่อ “ฟ้าทะลายโจร”

แพทย์แผนไทยประยุกต์

Read more

ไหว้ครู – นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบบ่าย

ไหว้ครู – นายว

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดการอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ การใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย

  ภาพถ่ายโดย : 

Read more