ประชุมเพื่อหารือโครงการความร่วมมือด้าน IT ร่วมกับบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

              บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ประชุมเพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางด้านสหกิจศึกษา การเรียนการสอน และงานวิจัย กับคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายใต้โครงการความร่วมมือด้าน IT กับ CDG และ G-ABLE โดยมี ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ วันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ST-1 217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี