หอธรรมพระบารมี ศูนย์การเจริญสติ และหอศิลป์ร่วมสมัย จัดทำถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ

หอธรรมพระบารมี ศูนย์

Read more

พิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมศพ รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์

พิธีรดน้ำศพและสวดอภิ

Read more

โครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

เปิดบ้านศิลปกรรมด้านการเรียนการสอน และร่วมชมแฟชั่นโชว์จาก Finale wedding Studio ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

นิทรรศการศิลปกรรม “ภ + ป = ทัศนศิลป์”  ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาประติมากรรม และสาขาศิลปะภาพพิมพ์

รศ.ดร.สมพร ธุรี  คณบ

Read more