ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

ผศ.นที ภู่รอด ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เข้ามาประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลังงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาคารและแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของคณะฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ST-1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี