โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

การประชุมจัดทำแผนเฉพาะด้านพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมจัดทำแผนเฉพ

Read more

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาดเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พิธีรับสนองพระบรมราช

Read more

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และคณะ

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more