โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ มทร.ธัญบุรี (RMUTT-PSF) รุ่นที่ 4

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

อบรมการทำผ้าพิมพ์ลาย เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพลงสู่นักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกร

Read more

พิธีเปิดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่(From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566

‘เจนซี’ มทร.ธัญบุรี

Read more

โครงการพัฒนาแนวทางจัดทำผลงานทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน

ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รอ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ (RMUTT-PSF) รุ่นที่ 3

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์

Read more