โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และประสิทธิภาพของการให้บริการ

ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า 

Read more

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more