โครงการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อรองรับกลไกการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Premium course

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิ

Read more

โครงการขับเคลื่อนนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่การปฏิบัติ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

การประชุมสัมมนาทบทวนนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 7

นายวีระศักดิ์  วงษ์ส

Read more

โครงการ “การพัฒนาอาจารย์ต้นแบบมุ่งสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ”

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิ

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lean Higher Education

ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า 

Read more