คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และนายจตุรพิธ เกราะแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และนายจตุรพิธ เกราะแก้ว อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล

เหรียญรางวัล The Platinum Medal รางวัล The Best Foreign Invention และรางวัล Special Prize จาก Universiti Malaysia Perlis

จากผลงานวิจัยเรื่อง “จัดทำเครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบรลล์หลายภาษาแก่นักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Multi-Languages Braille Learning Machine)”

และนายไกรมน มณีศิลป์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับเหรียญรางวัล Bronze Medal และ รางวัลจากสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศญี่ปุ่น

จากผลงานวิจัยเรื่อง “นิทานสัตว์พร้อมแสง-เสียง-สัมผัส สำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น (Animals’ Tales with Light-Sound-Touching Edutainment for Visually Impaired Children)”

ในงานแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ International Warsaw Invention Show (IWIS 2015) ระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2558 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี