ประชุมสภา

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  และมอบของขวัญปีใหม่แก่ นายยกสภามหาวิทยาลัยฯ  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีและชื่นชม  แก่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ที่ได้รับเลือกให้จัดดอกไม้ในงานพระศพของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี มอบของขวัญปีใหม่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยแก่ ดร.สุเมธ 

Read more

จัดดอกไม้

อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและงานประดิษฐ์สรางสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ช่วยกันจัดเตรียมดอกไม้ เพื่อใช้ในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ และเปิดสังเวชนียสถานจำลอง วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี   ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  

Read more

ตกแต่งพระเมรุพระศพสมเด็จพระสังฆราช

ตกแต่งพระเมรุ – อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  ร่วมกันตกแต่งพระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

Read more

เตรียมงานดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งพระเมรุสมเด็จพระสังฆราช

เตรียมงาน – อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ร่วมกันจัดเตรียมดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งพระเมรุ บริเวณพระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

Read more

ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 40 ปี วันที่ 18 ม.ค.2558 (อัลบั้ม 8)

  ภาพถ่ายโดย: คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Read more
Page 1 of 131234510...Last »