นักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการ Youth Model ASEAN Conference 2016 ระหว่างวันที่ 2 – 7 ตุลาคม 2559

นางสาวรมิตา  ทรัพย์ภิญโญพล คณะบริหารธุรกิจ  นางสาวลักษมี  สงวนดีกุล  คณะศิลปะศาสตร์  และนางสาวธันยพร ธะนะไชย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการ Youth Model ASEAN Conference 2016 เพื่อเข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ “Bridging Hearts, Building

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น วันที่ 23 ก.พ. 2559 อัลบั้ม 1

ภาพบรรยากาศโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น วันที่ 23 ก.พ. 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Read more

ประชุมสภา

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  และมอบของขวัญปีใหม่แก่ นายยกสภามหาวิทยาลัยฯ  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล  มทร.ธัญบุรี ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีและชื่นชม  แก่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ที่ได้รับเลือกให้จัดดอกไม้ในงานพระศพของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี มอบของขวัญปีใหม่ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยแก่ ดร.สุเมธ 

Read more

จัดดอกไม้

อาจารย์และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและงานประดิษฐ์สรางสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ช่วยกันจัดเตรียมดอกไม้ เพื่อใช้ในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ และเปิดสังเวชนียสถานจำลอง วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี   ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  

Read more

ตกแต่งพระเมรุพระศพสมเด็จพระสังฆราช

ตกแต่งพระเมรุ – อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  ร่วมกันตกแต่งพระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

Read more
Page 1 of 141234510...Last »