โครงการ นักวิทย์จิตอาสา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2557

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ Big Data

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

โครงการสัมมนา หัวข้อ Thailand Game Industry “อุตสาหกรรมเกมไทย”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more