ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภท กรรมการจากคณาจารย์ประจำ วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี