พิธีเปิดโครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

“ราชมงคลธัญบุรี” จัด

Read more

พิธีเปิดโครงการนิทรรศการวัน Business Day 2567

บริหารธุรกิจ มทร.ธัญ

Read more

การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565

นายวีระศักดิ์  วงษ์ส

Read more