ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช อ.อลงกต สุวรรณมณี ดร.ธนะรัตน์ ธนากิจเจริญสุข ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล อ.วิจิตร สนหอม และนายคมกริช พุ่มเกิด

ตัวแทน – ขอแสด

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษโทอิค

เปิดโครงการ – รศ.ดร.

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด

ลงนามความร่วมมือ &#8

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการพลังงานและงานระบบวิศวกรรมอาคาร

เปิดโครงการ –

Read more