ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ต้อนรับคณะผู้บริหารจากกรมการศึกษาขั้นสูง กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดูงานด้านการนำแนวคิดแบบ CDIO มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่

Read more

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน เปิดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อ

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เปิดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว “การศึกษายุค 4.0” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ

Read more

นายวิรัช โหตระไวศยะ มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ชนะการแข่งขันประกวดค้นหาสุดยอดพิธีกร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560

นายวิรัช  โหตระไวศยะ

Read more