โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Innovation”

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Innovation” จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์  ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี