โครงการสัมมนาและสร้างเครือข่ายครู-อาจารย์แนะแนว เพื่อเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาและสร้างเครือข่ายครู-อาจารย์แนะแนว เพื่อเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี