เปิดห้องศิลปะ “แรงบันดาลใจศิลปะ จากหออัครศิลปิน”

รศ.ดร.สุจิระ  ขอจิตต์เมตต์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานรับมอบ และเปิดห้องศิลปะ “แรงบันดาลใจศิลปะ จากหออัครศิลปิน” โดยมีนายอนุกุล  ใบไกล  ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู้ส่งมอบ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดงานจากศิลปินแห่งชาติสู่นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้สนใจ  ณ  โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ  โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี