นิทรรศการของนักศึกษารายวิชา RMUTT Green University และวิชา Green technology ในหัวข้อ “Waste management through Eco-design”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดนิทรรศการของนักศึกษารายวิชา RMUTT Green University และวิชา Green technology ในหัวข้อ “Waste management through Eco-design” โดยมีนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมแสดงผลงาน ณ บริเวณลานปาล์ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

สถานที่: ณ บริเวณลานปาล์ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี