โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

การประชุมจัดทำแผนเฉพาะด้านพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมจัดทำแผนเฉพ

Read more

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาดเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พิธีรับสนองพระบรมราช

Read more