คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดงาน Art Meeting ครั้งที่ 3 & Mini Exhibition “ครุฑวิหคเทวะแห่งพลังอำนาจ” เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2560

รศ.ดร.สุวัฒน์  แสนขั

Read more

โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนาฏศิลป์และดนตรี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

การแสดงแฟชั่นโชว์จากนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560

ผศ.อริยา  สุอังคะวาท

Read more

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ศิลปร่วมสมัยนานาชาติและผลงานของ กมล ทัศนาญชลี” เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560

ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะ

Read more

นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา เข้าร่วมแสดงในโครงการเครือข่ายศิลปกรรม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560

นักศึกษาสาขาวิชานาฏศ

Read more