คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูศิลปกรรม ตามแบบพิธีโบราณ เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 61

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูศิลปกรรม  ตามแบบพิธีโบราณ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี ผศ.อริยา  สุอังคะวาทิน  คณบดี  รวมถึงอดีตคณบดี อดีตอาจารย์ และอาจารย์อาวุโส  ทำพิธีครอบครูให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า  ณ อาคาร ๔ ชั้น ๒ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี