เปิดนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ ๖ “Hor-tri Art Camp & Work Shop”

เปิดนิทรรศการ – นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ ๖ “Hor-tri Art Camp & Work Shop” จัดโดย สมาคมศิลป์หอไตร ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี ร่วมชมผลงาน ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี