แถลงข่าวโครงการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ สำหรับการจัดการศึกษาด้านเทคนิคศึกษาในระดับอุดมศึกษา

รศ.นพ.กำจร  ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผู้แทนมูลนิธิ Temasek และผู้แทนจาก Nanyang Polytechnic International ร่วมแถลงข่าวโครงการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ สำหรับการจัดการศึกษาด้านเทคนิคศึกษาในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ