โครงการเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดง (นาฏประดิษฐ์)

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

“จำศิลป์” ผลงานศิลปนิพนธ์ ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

โครงการนิทรรศการศิลป

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

นายนิติ วิทยาวิโรจน์

Read more

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายวิชาอัตลักษณ์แห่งราชมงคลธัญบุรี (RMUTT Identity)

ผศ.ณัชติพงษ์  อูทอง

Read more