พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมูลนิธิโรตารี ภาค 3350 ประจำปีการศึกษา 2566

ผศ.ดร.พงศ์พิชญ์  ต่ว

Read more

โครงการเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดง (นาฏประดิษฐ์)

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

“จำศิลป์” ผลงานศิลปนิพนธ์ ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

โครงการนิทรรศการศิลป

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

นายนิติ วิทยาวิโรจน์

Read more