รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เข้าร่วมติดตามโครงการช่วยเหลือนักศึกษาพิการ วันที่ 9 ส.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 24-25 มี.ค. 2559

ภาพบรรยากาศโครงการฝึ

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

สาขาวิชาชีววิทยา เข้

Read more