พิธีไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

รศ.ดร.พูลสุข  หิงคาน

Read more

นิทรรศการศิลปกรรม สมาคมศิลป์หอไตร ครั้งที่ 7

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มท

Read more

โยนลูกรักษ์ ประเพณีรับน้องคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.มาโนช บุญทองเล

Read more

การประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญครั้งที่ 6/2567

อาจารย์ศศิประภา อัศว

Read more

พิธีปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ “ฉุยฉายสู่ขวัญธัญบุรี ปฐมนิเทศบัวสวรรค์ รุ่น 50”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more