โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมแขนกลหุ่นยนต์ (Robotic Operator) ระยะที่ 3

รศ.ดร.ปัญญา มินยง  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมแขนกลหุ่นยนต์ (Robotic Operator) ระยะที่ 3  ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2566 โดยมี ผศ.อานนท์ นิยมผล  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับ  ณ  ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ชั้น 2 ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี