การเสวนาหัวข้อ “บทบาทในการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสู่สังคม”

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พล.อ.ดร.อรัญ  ชมไพศาล  ประธานกลุ่มเศรษฐกิจ/กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคลังสมอง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)  ในโอกาสเข้าเสวนาหัวข้อ “บทบาทในการถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสู่สังคม” และหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกัน  ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี  26 เมษายน 2565

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี