กิจกรรมงานบริการวิชาการ Bakery N.K.N. (ครัวซ็องดีที่นิกร)

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดกิจกรรมงานบริการวิชาการ Bakery N.K.N. (ครัวซ็องดีที่นิกร) โดยมี ผศ.มารีน สาลี  และ ผศ.อาภัสรา  กวีวังโส  อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เป็นวิทยากร  ณ โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ)  อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี  13 มิถุนายน 2565

นางสาวพรดา อินทปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ (เหราบัตย์อุทิศ) เผยว่า ด้วยเทรนของเบอเกอรี่ การอบรมพัฒนาครูกิจกรรม เบเกอรี่ เอ็นเคเอ็น (ครัวซ็องดีที่นิกร) นำองค์ความรู้ การทำครัวซ็อง ส่งเสริมวิชาชีพยกระดับพัฒนาจัดการรู้ ขยายผลต่อยอดกิจกรรม บูรณาการไปยัง 8 กลุ่มสาระวิชา ด้วยกระบวนการ PLC ให้กับครู 3 ช่วงชั้น ช่วงชั้นที่ 1 เรียนรู้อุปกรณ์ ช่วงชั้นที่ 2 เรียนรู้องค์ประกอบการทำครัวซ็อง ช่วงชั้นที่ 3 เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติ บูรณาการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้ครูและนักเรียนเกิดความรู้ ทั้งทักษะการปฏิบัติและความรู้ด้านวิชาการ โดยมีครูเข้าร่วมจำนวน 11 คน ต้องการให้เด็กมีทักษะในการประกอบอาชีพ ขยายผลให้ผู้ปกครองเรียนรู้ในชุมชน ทำเป็นสินค้าภายใต้แบรนด์ครัวซ็องแอคนิกร วางจำหน่ายให้กับหน่วยงาน โดยหน่วยงานที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดมาได้ทางโรงเรียน ครูมด 083-0450608 ผอ.084-6255522

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี