กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีการศึกษา 2557 ด้านงานวิจัย ครั้งที่ 1 : KM) ประจำปีการศึกษา 2557 ด้านงานวิจัย ครั้งที่ 1

  ฝ่ายวิชาการและวิจั

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 15 กรกฎาคม 2557

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สว

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสารเคมีในชีวิตประจำวัน เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องสารเคมีและความปลอดภัย และการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีจากสมุนไพร

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

โครงการอบรมสมุนไพรในชีวิตประจำวัน เรื่อง ผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผสมสมุนไพร

  ภาควิชาเคมี คณะวิท

Read more

โครงการอบรม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

  โครงการอบรม “การใช

Read more