ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและโครงการทำผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศ

  ภาควิชาเคมี คณะวิท

Read more

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Read more

ประกวดทูตวัฒนธรรม ในงานสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๓

  คณะวิทยาศาสตร์และเ

Read more

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการคณะและมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามกับสถาบันคลังสมองของชาติ ณ Hanoi University

ผศ. ดร. สิริแข พงษ์ส

Read more