งานปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

ดร.อนันต์ บุญปาน รอง

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์ส

Read more

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและโครงการทำผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศ

  ภาควิชาเคมี คณะวิท

Read more

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

Read more