พิธีเปิดโครงการการบูรณาการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแก่สังคม

 

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ การบูรณาการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแก่สังคม วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิภพ อุดร ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคม