โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร การฝึกอบรมเครื่องมือวิเคราะห์สแกนนิ่งอิเล็กตรอนไมโครสโคปและเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์

  ศูนย์เครื่องมือ คณ

Read more

พิธีเปิดโครงการการบูรณาการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแก่สังคม

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์ส

Read more

ถ่ายทอดความรู้เพื่อการเกษตรอินทรีย์ ในการลดปัญหาหมอกควัน ให้กับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกร บ้านร่มโพธิ์ทอง

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

การประชุมปรึกษาหารือการจัดทำโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สว

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 16 กรกฎาคม 2557

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สว

Read more