โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์

นักศึกษาสหกิจศึกษาสา

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำผลิตภัณฑ์ไอซ์เจล และ อะโรเมติกบาล์มสูตรสมุนไพร

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

ปัจฉิมนิเทศสหกิจสาขาวิชาชีววิทยา

  นักศึกษาสาขาว

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจและประกวดโครงงาน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more