ถ่ายทอดความรู้เพื่อการเกษตรอินทรีย์ ในการลดปัญหาหมอกควัน ให้กับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกร บ้านร่มโพธิ์ทอง

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตยา ศรขวัญ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เพื่อการเกษตรอินทรีย์ ในการลดปัญหาหมอกควัน ให้กับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกร บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลตับเต่า อำเภอเถิง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายหาญศักดิ์ หาญบุญศรี เป็นเกษตรกร เพื่อสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้แบบเกษตรอินทรีย์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557