โครงการอบรมสมุนไพรในชีวิตประจำวัน เรื่อง ผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผสมสมุนไพร

  ภาควิชาเคมี คณะวิท

Read more

โครงการอบรม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

  โครงการอบรม “การใช

Read more

โครงการ ถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน

  โครงการถ่ายทอดความ

Read more

ลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการและวิจัย

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่

Read more

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more