ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย

   กิจกรรมเมื่อวันที

Read more

พิธีเปิดโครงการอบรมและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

งานสหกิจศึกษาคณะวิทย

Read more