ภาพบรรยากาศการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

สำนักวิทยบริการและเท

Read more

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

โครงการอบรมการใช้งาน

Read more

โครงการอบรมโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรม (EndNote x7)

โครงการอบรมโปรแกรมสำ

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more