โครงการอบรม Computer Literacy IC3 สำหรับบุคลากรและนักศึกษา

  โครงการอบรม C

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการอบรมแกนนำนักศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2557

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more