โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2556

ภาควิชานาฏดุริยางคศิ

Read more

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์แก่นักศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มห

Read more

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมวิชาชีพทางด้านการออกแบบแฟชั่นฯตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการอบรมวิชาชีพทา

Read more

ภาพบรรยากาศ งานแสดงนิทรรศการอาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 5

งานแสดงนิทรรศการอาจา

Read more

พิธีเปิดนิทรรศการผลงานของคณาจารย์ในภาควิชาทัศน์ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ดร.มณูญ  มุกข์ประดิษ

Read more