โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2556

ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดโครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อแสดงถึงการคารวะครูบาอาจารย์ และความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี