พิธีมอบรางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555
ณ ห้องประชุมรินลุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี