โครงการอบรมสมุนไพรในชีวิตประจำวัน เรื่อง ผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผสมสมุนไพร

 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมสมุนไพรในชีวิตประจำวัน เรื่อง ผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผสมสมุนไพร ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 ณ สถานสงเคราะห์ บ้านธัญญหญิง จ.ปทุมธานี โดยทีมวิทยากร ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย  ผศ.ดร.สมพรเพลินใจ ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ อ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ คุณเยาวมาลย์ น้อยใหม่ คุณตรีดาว ใยเทศ คุณเณศรา แก้วคง คุณสุนีย์ วงษ์วาศ คุณมนัสวี ทองโสภณ และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือทุกท่าน

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี