คณะศิลปศาสตร์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจีน รุ่นที่ 5

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจาก Yunnan Normal University  รุ่นที่ 5 ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ณ คณะศิลปศาสตร์  มทร.ธัญบุรี